Top
اهداف وبرنامه های دبستان
1- هدفمند کردن کلیه فعالیتهای آموزشی وپرورشی Smart School
2- اجرای صحیح آموزش واطمینان ازحصول نتیجه در فرآیند یادگیری
3- نهادینه کردن تغییر رفتار دانش آموزان بر اثر آموزش
4- ایجاد محیط جدی آموزشی همراه با نشاط لازم کودکان در سنین مختلف
5- محقق کردن آموزش توصیفی با رویکرد تعییر رفتار در دانش آموزان
اهداف وبرنامه ها در پیش دبستان

1- محقق شدن استقلال دانش آموزان در یک بازه زمانی معین و آمادگی برای ورود به جوامعی که دارای هدف جدی ومعین می باشند.
2- ایجاد آمادگی در دانش آموزان برای ایجاد تمرکز لازم
 برروی مطالب مورد هدف یادگیری
3- آموزش مهارتهای لازم پرورشی،هوش کلامی ،هوش ریاضی و...