نکات قابل ذکر
 
1- جهت شرکت در چیگ آنلاین ترجیحاً از کامپیوتر و یا لپ‌تاپ استفاده نمائید.
2- در ساعات آغازین بازه‌ی زمانی مربوط به خودتان در چیگ شرکت کنید.
3- چنانچه در ورود به سامانه هنوز با مشکل مواجهید مراتب را سریعاً با دفتر دبستان هماهنگ فرمائید.
4-چیگ آنلاین جهت سنجش آموخته‌های شماست لذا کمک گرفتن از دیگران مانع رسیدن ما به هدفمان خواهد بود.
5- قبل از شرکت در چیگ آنلاین لوازم مورد نیاز خود از قیبل مداد و یک برگه‌ی سفید جهت انجام محاسبات را آماده کنید.
6- پس از پاسخ گویی به سوالات حتماً از فشردن کلید ثبت اطمینان حاصل کنید.
7- از اینترنت با سرعت مناسب استفاده کنید تا خللی در چیگ آنلاین ایجاد نکند.
* از همکاری خانواده محترم نهایت سپاس و تشکر را داریم.
موفق باشید.
:)
 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین زبان ماه آذر ( پایه ششم )

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 28آذر  ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین زبان ماه آذر (پایه پنجم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 28آذر  ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین زبان ماه آذر (پایه چهارم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 28آذر  ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین زبان ماه آذر (پایه سوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 28آذر  ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین زبان ماه آذر ( پایه دوم )

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 28آذر  ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه آذر ( پایه دوم )

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 28آذر  ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه آذر( پایه ششم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 28آذر  ماه . ساعت: 17 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه آذر (پایه چهارم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 28آذر  ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه آذر ( پایه پنجم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 28آذرماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه آذر (پایه سوم )

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 28آذر  ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین زبان ماه آبان ( پایه پنجم )

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 23 آبان ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین زبان ماه آبان ( پایه ششم )

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 23 آبان ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین زبان ماه آبان ( پایه چهارم )

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 23 آبان ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین زبان ماه آبان ( پایه سوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 23 آبان ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین زبان ماه آبان ( پایه دوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 23 آبان ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه آبان ( پایه ششم )

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 23 آبان ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه آبان ( پایه پنجم )

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 23 آبان ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه آبان ( پایه چهارم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 23 آبان ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه آبان ( پایه سوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 23 آبان ماه . ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه آبان (پایه دوم )

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 23 آبان ماه. ساعت: 10 الی 23